Pomoc lekowa

INFORMACJA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ORLI DOTYCZĄCA GMINNEGO PROGRAMU OSŁONOWEGO W ZAKRESIE ZMNIEJSZENIA WYDATKÓWPONIESIONYCH NA LEKI PRZEZ MIESZKAŃCÓW GMINY ORLA NA LATA 2019-2021

Uchwałą nr II/13/18 Rady Gminy w Orli dnia 30 listopada 2018 r. został przyjęty Gminny Program Osłonowy w ZakresieZmniejszenia Wydatków Poniesionych na Leki przez Mieszkańców Gminy Orla na 2019-2021 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r., poz. 4852, z 2019 r., poz. 244, poz. 5857, z 2020, poz. 3726).

 

Kto, kiedy i w jaki sposób może ubiegać się o pomoc lekową:

 1. mieszkańcy gminy Orla: osoby niezdolne do pracy z tytułu wieku, tj. osoby, które osiągnęły wiek emerytalny zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 53), osoby przewlekle chore w wieku produkcyjnym, osoby niepełnosprawne (dzieci, osoby dorosłe);
 2. o pomoc lekową można ubiegać się raz w miesiącu;
 3. aby ubiegać się o pomoc lekową należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Orli:
  • wypełniony wniosek o przyznanie pomocy finansowej w zakresie zmniejszenia wydatków na leki,
  • kserokopię recepty wystawionej na nazwisko osoby uprawnionej albo w przypadku wystawienia recepty w postaci elektronicznej wydruk informacji o jej wystawieniu, obejmujące leki wymienione w fakturze,
  • oryginał faktury wystawionej przez aptekę, obejmującej jedynie leki wydane na podstawie recepty; faktura ma zawierać: dane osoby, na rzecz której nastąpiła realizacja recepty, nazwę wydanego leku, jego cenę i ogólną kwotę do zapłaty,
  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodu osoby/rodziny,

oraz:

 • w przypadku osób przewlekle chorych w wieku produkcyjnym: zaświadczenie lekarskie lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza specjalisty potwierdzające przewlekłą chorobę (zaświadczenie będzie uwzględnione przez okres 6 miesięcy od daty jego wydania),
 • w przypadku osób niepełnosprawnych: ważne orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo w przypadku osób niepełnosprawnych w wieku do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności (orzeczenie dołączone do pierwszego wniosku będzie uwzględnione przy następnych wnioskach, aż do upływu okresu jego ważności),
 • w przypadku osób niezdolnych do pracy z tytułu wieku: kserokopię dowodu osobistego potwierdzającego wiek emerytalny zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 53).

UWAGA!

 • na fakturze powinny być wyszczególnione wszystkie leki z recepty lub ich część, ale nie może ona zawierać innych leków, niż leki z recepty,
 • faktury muszą być wystawione w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
 • receptę należy skserować przed pójściem do apteki, ponieważ oryginał pozostanie w aptece, w przypadku recepty w postaci elektronicznej poprosić o jej wydruk,
 • dochód ustala się zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej,
 • wniosek złożony bez wymaganych załączników pozostawia się bez rozpatrzenia,
 • w przypadku wydania leku zamiennego lub recepturowego dołączona do wniosku faktura powinna być uzupełniona adnotacją apteki potwierdzającą ten fakt.

Kryteria, jakie trzeba spełnić:

 • miesięczne wydatki na leki zlecone przez lekarza w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku przekraczają 5% dochodów własnych,
 • dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty 1402,00 zł,
 • dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1056,00 zł

Pomoc nie przysługuje:

w przypadku, gdy osobie składającej wniosek lub członkowi jej rodziny pozostającemu we wspólnym gospodarstwie domowym w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, przyznano zasiłek celowy lub specjalny zasiłek celowy na leki albo, jeśli osobie tej przyznano pomoc w formie posiłków, usług opiekuńczych i zostało zastosowane całkowite lub częściowe zwolnienie z odpłatności za te świadczenia z tytułu ponoszenia wydatków na leki i leczenie mieszkańcom domów pomocy społecznej, osobom przebywającym w szpitalu i innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę i leczenie oraz osobom tymczasowo aresztowanym i odbywającym karę pozbawienia wolności z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

 

Wnioski są przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Orli.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Orli (parter)

 lub telefonicznie 85-730-57-95  pon. - pt. w godz. 730 do 1530.

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej w zakresie zmniejszenia wydatków na leki wraz z załącznikami jest dostępny w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orli lub poniżej w załączniku.

Metryka strony

Udostępniający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Orla

Wytwarzający/odpowiadający: Marta Osa

Data wytworzenia: 2019-05-22

Wprowadzający: Marta Osa

Modyfikujący: Marta Osa

Data modyfikacji: 2020-12-11

Opublikował: Marta Osa

Data publikacji: 2019-03-20